Funktionellt ledarskap, Stockholm HT-20

Välkommen till kursen Funktionellt ledarskap

Om några veckor startar det 8:e utvecklingsprogrammet i Funktionellt ledarskap inom ramen för Bakjourskolan. Programmet är en avancerad ledarskapsutbildning som fokuserar på utmaningar man kan ställas inför som erfaren kirurg, i rollen som bakjour eller ledare i en komplex sjukvårdsorganisation. Vi ser fram emot att får träffa er och genomföra en spännande och utvecklande utbildning.

Med vänlig hälsning

Kursledningen


Datum/ Plats

Programmoment Datum Tider Plats
Internat 1 3-4 sept Dag 1 10-17.30 Dag 2: 8-15 Lovik, Lidingö[1]
Internat 2 1-2 okt Dag 1 10-17.30 Dag 2: 8-15 Lovik, Lidingö
Internat 3 23-24 nov Dag 1 10-17.30 Dag 2: 8-15 Lovik, Lidingö

Programinnehåll

Förberedelser

Du behöver inte förbereda något inför utbildningen

Internat 1 (dag 1-2): Ledarskap och självkännedom

Det första internatet ger en bas i funktionellt ledarskap och en fördjupad självkännedom. Ledarskapet är en central del i bakjoursarbetet och vi belyser det i ett beteendeperspektiv genom att tittar närmare på vikten av att definiera ledarskapet i beteendetermer. Vi introducerar också modellen FRLM (Full Range Leadership Model). Vi undersöker upplevelsemässigt hur konsekvenser formar beteenden. Hur påverkar jag min omgivning? Hur skapar jag ett optimalt klimat för lärande i en stressfylld miljö? Vi undersöker vidare våra egna undvikandebeteenden och hur de kan fungera hindrande för ett effektivt ledarskap. Genom en rad upplevelsebaserade övningar arbetar vi med att öka vår beteendemässiga flexibilitet och vår förmåga att hantera obehag, komplexitet och osäkerhet.  Hemuppgift 1: Genomföra ledarskaps-kartläggning (180-graders feedback).

Internat 2 (dag 3-4): Kommunikation, stress och krishantering

Internatet inleds med en genomgång av ledarskapskartläggningen som deltagarna har genomfört. Feedback ges i mindre grupper. Vi problematiserar och identifierar utvecklingsområden för varje deltagare, kopplat till rollen som bakjour och som specialist. Under resten av internatet ligger fokus på kommunikation och vi arbetar med realtidsbaserad färdighetsträning i mindre grupper. Vi övar oss på att formulera tydliga mål för vår feedback, att ge konstruktiv/positiv feedback samt att ta emot feedback.  Avslutningsvis undersöker vi hur människor reagerar fysiologisk och psykologiskt under stark psykisk press. Kunskap om beslutsfattande och ledarskap i dessa situationer presenteras. Internatet omfattar också grundkunskaper i krishantering och avlastande samtal. Hemuppgift 2: Genomföra åtaganden kopplade till sin egna utvecklingsområden, samt skriva en kortare reflektionsuppgift kring kursmaterialet.

Internat 3 (dag 5-6): Relationskoordinering, examination och kurssammanfattning

Internatet inleds med en genomgång av de examinationsuppgifter deltagarna skickat in. Vi problematiserar och diskuterar hur kursens innehåll har applicerats i det vardagliga bakjoursarbetet. Under dag 1 undersöker vi också organisatoriska aspekter kring ”samverkan på tvären” i organisationen – något man kallar Relationskoordinering. Graden av relationskoordinering är något som man i aktuell forskning uppmärksammat som viktigt, både vad gäller vårdkvalité och patientsäkerhet. Under den sista dagen finns slutligen möjligheter till ytterligare fördjupning av genomgångna moment, vi går också igenom forskningen kring effektiva team Vi genomför också ett handledningspass kring aktuella dilemman/händelser i bakjoursrollen. Avslutningsvis går vi igenom hur deltagarna kan arbeta vidare med kursinnehållet efter avslutad kurs.

Pedagogik

Pedagogiken är en blandning av teori och upplevelsebaserade övningar

Intyg

Efter deltagande i utbildningen och godkänd examinationsuppgift utdelas kursintyg om genomfört utvecklingsprogram.

Kursledningen

Magnus Stalby, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i arbets- och organisationspsykologi. (deltar hela utbildningen)

Projektledare för utbildningen. Arbetar idag som seniorkonsult och affärsområdeschef för Psykologpartners affärsområde organisation och ledarskap. Specialistutbildning i organisationspsykologi och legitimerad psykoterapeut (KBT). Som organisationspsykolog har Magnus arbetat med individ, grupp- och organisationsutveckling i offentlig och privat sektor i över 20 år, speciellt inom hälso- och sjukvården. Certifierad handledare i TLI, lead forward. Har ansvarat för alla 8 utbildningsprogrammen med Svensk kirurgisk förening

Ellen Tormalm,  leg. psykolog,. (deltar hela utbildningen)

Arbetar idag som teamchef samt som organisationspsykolog. Som organisationspsykolog har Ellen arbetat med individ, grupp- och organisationsutveckling i offentlig och privatsektor i över 10 år. Ellen har lång erfarenhet av ledarutveckling och organisationsutveckling från hälso- och sjukvården  . Certifierad handledare i TLI, lead forward.

Under dag 3 och 4 kommer ytterligare 2 psykologkonsulter delta

Kirurgmentorer

För att ytterligare förankra kursinnehållet till den medicinska vardagen kommer två seniora kirurger att medverka under samtliga dagar och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.


[1] https://www.lovik.se

Innehåll

Meetings